بازداشت ۲ نفر دیگر از کارکنان شهرداری ماهشهر در رابطه با پرونده زمین خواری

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85184954/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87