بازگشت ۱۱۹ همت به بیت المال/از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85444927/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B5%DB%B4%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C