بدبین کردن مردم نسبت به مسئولان یکی از شگردهای دشمنان است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85211006/%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA