بررسی علت آتش‌سوزی تونل تنگه زاغ در دستورکار دادستان مرکز هرمزگان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85178860/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86