برملا شدن یک کشته‌سازی دیگر بعد از ۱۰ ماه/ قاتل محمد حسن‌زاده بازداشت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85214603/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87