بنگاه‌های تولیدی دارای زیان انباشته به حیاط خلوت بانک‌ها تبدیل شده‌اند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85170553/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84