"بوق زدن"، راننده اصفهانی را به کام مرگ کشید

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181579/%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF