بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه تمدید مأموریت هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85434855/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D9%87