بی‌حجابی جرم مشهود است/دادگاه مدیران سابق بورس ۱۲ شهریور برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85213997/%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1