تاکید رییس قوه قضاییه بر تلاش برای حفظ آرامش و امنیت روان و مال مردم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85449060/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84