تداوم مداخله جویی و ادعای آمریکا: احکام صادره برای دو خبرنگار ایرانی نقض حقوق بشر است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187237/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1