تسلیت جامعه معلمان، پزشکان و قضات برای شهادت رئیس جمهور/‌ به روز رسانی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85483635/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87