تشکیل پرونده قضایی برای بازیگر هتاک/یک روزنامه تذکر گرفت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85500530/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA