تشکیل پرونده قضایی برای روزنامه هم‌میهن 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85504800/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86