تصمیم‌ در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده قاضی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201792/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86