تصمیم قضائی نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85186869/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF