تعامل بی‌سابقه‌ میان نمایندگان مردم با مسئولان دستگاه قضایی در دوره یازدهم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85485473/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1