تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85447557/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF