تفاهم نامه سازمان دارالقرآن و سازمان ثبت با ضمانت قوی اجرایی به امضا رسید

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85234772/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار