تمام همت مسوولان گلستان معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی استان باشد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85202538/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87