ثبت مشخصات بیش از ۷۷ هزار مجرم حرفه‌ای در سامانه کنترل مجرمان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85234050/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار