جزئیات ترخیص ۱۴ هزار تُن جو از بندر نوشهر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85195603/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1