حدنگاری ۹۹.۵ درصد اراضی ملی و بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85497145/%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C