حدنگاری ۹۹.۵ درصد از اراضی منابع طبیعی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85477658/%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C