حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت بیانگر استمرار راه شهادت است 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85486406/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87