حضور حماسی مردم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید در تاریخ پرافتخار انقلاب ثبت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85489597/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE