حمید نوری ناحق و غیرقانونی در سوئد زندانی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85491285/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA