حکم پرونده اهانت به همسر شهید مدافع حرم در شهر اراک صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85199048/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF