خبر بازداشت کارمند استانداری گیلان تکذیب شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85184116/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF