خداییان: سازمان بازرسی زیرساخت‌های قانونی و صلاحیت بیشتری برای حمایت از مردم دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85226034/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار