خدمات الکترونیک قضایی سیار در ۱۵ استان ارائه می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85480471/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF