دادخواست حادثه تروریستی خاش زاهدان علیه دولت آمریکا تهیه شد/برگزاری دادگاه در آذر ماه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85478305/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C