دادستان بندرعباس: اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نمی‌دهیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85169652/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85