دادستان ری: ورودی پرونده به دادگاه‌های شهرستان ماهانه سه‌هزار و ۸۰۰ فقره است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85204625/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1