دادستان زرند: پرونده قضایی ‌برای ریزش مرگبار معدن چناروئیه تشکیل شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85173901/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84