دادستان شهرری: مشکلی در تامین امنیت مراسم جاماندگان اربعین نداشتیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221859/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار