دادستان: عوامل دخیل در شهادت ۲ تن از نیروهای فراجای کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85178680/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87