دادستان کل کشور خواستار برخورد با فرد هتاک به قرآن کریم شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85159802/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF