دادستان کل کشور: دولت و دستگاه قضا پیگیر حادثه معدن طزره دامغان هستند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85223847/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار