دادستان کل کشور: سند تحول قضایی به صورت بومی و محلی تدوین می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85224810/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار