دادسرای ویژه روحانیت مرجع صالح برای اظهار نظر درمورد افراد روحانی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85200014/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C