دادگاه استیناف ایالتی می گوید که دادگاه عالی به طور نادرست بررسی اسناد ممتاز بین وکیل و موکل را انجام داده است.