دادگاه برای پیروی از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت الزام ندارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85239658/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار