دادگاه عالی آیداهو درخواست تسریع در دادگاه علنی اولیه را صادر کرد