دادگاه عالی کالیفرنیا می گوید کارفرمایان مسئول قرار دادن خانواده کارگران در معرض کووید نیستند