دادگستری هرمزگان وکیل قلابی را دستگیر کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85211967/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF