درخواست تسریع استرداد کلاهبردار متواری از امارات به ایران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85480993/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86