در پخش زنده هفته فناوری حقوقی امروز: مدیر عامل Nota مهمان ما است و ما نظرات خود را در مورد خرید Casetext ارائه خواهیم کرد