در گروف در مقابل دی جوی و 303 کریتیو در مقابل النیس