دسترسی آسان افراد جامعه به خدمات حقوقی موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85436944/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C